skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Cennik


Cennik za wstęp do obiektów Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej
oraz świadczone usługi (obowiązuje od 09.01.2023r. do odwołania)

&1

Cennik biletów wstępu oraz innych opłat pobieranych za zwiedzanie Muzeum:

BILETY INDYWIDUALNE:

 1. Bilet normalny         15,00 zł (w cenę wliczona została opłata za przewodnika)
 2. Bilet ulgowy               10,00 zł (w cenę wliczona została opłata za przewodnika)
 3. Bilet spacerowy         5,00 zł (BEZ WEJŚCIA DO WNĘTRZ OBIEKTÓW)

BILETY GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ  (powyżej 15 osób):

 1. Cena od osoby – 8,00 zł (w cenę wliczona została opłata za przewodnika)
 2. Bilet grupowy przeznaczony jest dla grup zorganizowanych, których wszyscy członkowie uprawnieni są do nabycia biletu ulgowego
 3. Wartość biletu grupowego stanowi iloczyn liczby członków grupy oraz ceny biletu ulgowego

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM OBCOJĘZYCZNYM:

 1. Zwiedzanie odbywa się po wcześniejszych ustaleniach (język obcy: angielski).

VISITING WITH A FOREIGN LANGUAGE  GUIDE:

 1. Visits take place after previous arrangements (foreign language: English).

DARMOWY WSTĘP PRZYSŁUGUJE DZIECIOM DO LAT 4.

&2

Opłata ulgowa do muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 1. uczniom szkół podstawowych, średnich, studentom,
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 3. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”

&3

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 4. posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
 5. dzieciom do lat 4.

 &4

 1. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.
 2. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:
 • legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 • legitymacje emeryta-rencisty
 • legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopie niepełnosprawności;
 • legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 2 pkt 4 i § 3 pkt 2
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 2 pkt 4 i § 3 pkt 1
 • zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie
 • legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 • Karta Polaka
 • dokumenty potwierdzające wiek
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 2 pkt 1—3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

&5

 1. Udział w warsztatach i lekcjach muzealnych jest odpłatny. Tematyka i opłata – po wcześniejszych ustaleniach.
 2. Minimalna liczba uczestników zajęć wynosi 15 osób.
 3. Zorganizowanie warsztatów lub lekcji muzealnych wymaga przeprowadzenia wcześniejszych ustaleń.
 4. Za udział w warsztatach pobierane są opłaty:
  1. pieczenie placków na blasze „rusoków”    20,00 zł/os.
  2. malowanie na szkle                                        20,00 zł/os.
  3. pieczenie chleba                                              35,00 zł/os.       

&6

 1. Sesje fotograficzne (komercyjne, ślubne) i filmowanie realizowane są na terenie Skansenu odpłatnie.
 2. Obowiązuje następujący cennik:
  • Plener wraz z wnętrzami obiektów 60,00 zł
  • Plener bez wnętrz obiektów 40,00 zł
 3. Ceny określone w pkt. 2 dotyczą sesji i filmowania realizowanych w godzinach funkcjonowania. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas funkcjonowania Skansenu – dopłata wynosi 20,00 zł.
 4. Opłata za fotografowanie lub filmowanie po godzinach funkcjonowania Muzeum wynosi                                   150,00 zł
 5. Udostępnianie obiektów i terenu Skansenu na potrzeby reklamy i filmu obywa się po wcześniejszych uzgodnieniach finansowych i logistycznych.

&7

 1. Organizacja ogniska lub grilla realizowana jest na terenie Skansenu odpłatnie.
 2. Obowiązuje następujący cennik:
  • Grill/ognisko (rozpalenie i zapewnienie opału) 100,00 zł,
 3. Ceny określone w pkt. 2 dotyczą grilli i ognisk realizowanych w godzinach funkcjonowania. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas funkcjonowania Skansenu – dopłata wynosi 20,00 zł.
 4. Opłata za zorganizowanie grilla lub ogniska po godzinach funkcjonowania Muzeum wynosi 200,00 zł
 5. Udostępnianie obiektów i terenu Skansenu na potrzeby grilli i ognisk obywa się po przeprowadzeniu wcześniejszych uzgodnień.

CENNIK WARSZTATÓW

 • pieczenie placków na blasze „rusoków”     20,00 zł/os.
 • malowanie na szkle                                             20,00 zł/os.
 •        pieczenie chleba                                                   35,00 zł/os.       

S-MKL 040521