skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

SKANSENOVA

SKANSENOVA LIST GRATULACYJNY OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – PANA JACKA KRUPY

odczytany podczas dożynek gminnych w skansenie


We wtorek 21 sierpnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie odbyła konferencja prasowa związana z realizacją projektu „SKANSENOVA”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi.

Film, początek relacji o naszym skansenie: 00:07:37

http://krakow.tvp.pl/38601736/21082018-2100

foto.: https://www.facebook.com/tomasz.cichocki.31/media_set?set=a.2120450191307988&type=3&fb_dtsg_ag=Adz19jNX6f6Lx-JfofBvbS_UuwFH01gKL3bmxg2qSP48EQ%3AAdx9Qt6gcH4elh9IpaVSm2My5AtvtapFkGJqrmn6GTYSrQ


POSTĘP PRAC

W RAMACH SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu

Prace remontowo-konserwatorskie – Chałupa Wójta Maja

 

Prace remontowo-konserwatorskie – Chałupa Banasika

Prace remontowo-konserwatorskie – Chałupa Anny Kozioł

Instalacje budowlane – system CCTV i  SSWiN

 

Wyposażenie multimedialne skansenu

 

Fot. D. Tempka, T. Białoń


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO:

Wynik – PN – RI.271.98.2018.ANSU- SKANSENOVA część V


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KOLEJNEGO – DRUGIEGO  ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

zestawienie ofert – korekta – PN – RI.271.98.2018.ANSU- SKANSENOVA część V (1)

 


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia – POSTĘPOWANIE KOLEJNE (DRUGIE)

Ogłoszenie nr 511651-N-2018 z dnia 2018-01-30 r.

Całość ogłoszenia za szczegółami, wersja w PDF:  Ogłoszenie UZP – PN – RI.271.98.2017.ANSU- SKANSENOVA część V

 

Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronie Gminy Dobczyce pod adresem :

https://www.dobczyce.pl/BIP/przetarg/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-1


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

Wynik – PN – RI.271.810.2017.ANSU- SKANSENOVA część V


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

zestawienie ofert – PN – RI.271.810.2017.ANSU – SKANSENOVA część V


Gmina Dobczyce: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

– część V: Dostawa wyposażenia

Ogłoszenie nr 635833-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

Całość ogłoszenia za szczegółami, wersja w PDF:  Ogłoszenie UZP – PN – RI.271.810.2017.ANSU- SKANSENOVA część V

 

Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronie Gminy Dobczyce pod adresem : https://www.dobczyce.pl/BIP/przetarg/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-0


Muzeum “Dwory Karwacjanów i Gładyszów”: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem
w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część IV: Elektroniczne systemy
zabezpieczenia i instalacje elektryczne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

Całość informacji za szczegółami znajduje się na stronie:

http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1379-ogloszenie-o-przetargu-skansenova-czesc-iv-elektroniczne-systemy-zabezpieczenia-i-instalacje-elektryczne-postepowanie-ii

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, OFERTACH ODRZUCONYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020 – część  IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.

 

Całość zawiadomienia, wersja w PDF: Zawiadomienie – 5.10.2017

Postęp prac w Skansenie w Sidzinie- Muzeum Kultury Ludowej w mies. wrzesień 2017

W ramach projektu SKANSENOVA- systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu we wrześniu 2017 roku przystąpiono do prac remontowych.
Zgodnie z harmonogramem projektu wykonawca – firma Tatran Group Sp. z o. o. dostarczył na miejsce materiały w postaci gontów i środków impregnujących, a następnie rozpoczął wymianę pokrycia dachowego na obiekcie Chałupa Wójta Maja. Stopniowo dokonywany zostaje demontaż starego pokrycia i zakładane są nowe gonty. Rozpoczynamy też impregnację dachu. Wymontowane zostały także okna wraz z skrzynkami.
W kolejnym etapie, po zakończeniu remontu dachu przewidujemy konserwację budynku Chałupa Banasika oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku Chałupa Anna Kozioł.
Zdjęcia – stan aktualny remontu.

Zestawienie z otwarcia ofert w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 cz. IV – Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne

 

Całość informacji za szczegółami, wersja w PDF: Protokół otwarcia ofert 26.09.2017

Ogłoszenie nr 549883-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Muzeum “Dwory Karwacjanów i Gładyszów”: SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu” realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Całość ogłoszenia za szczegółami, wersja w PDF:  Ogłoszenie o zamówieniu nr 549883-N-2017

Ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na stronie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów pod adresem http://www.muzeum.gorlice.pl/o-muzeum/przetargi/1372-ogloszenie-o-przetargu-skansenova-czesc-iv-elektroniczne-systemy-zabezpieczenia-i-instalacje-elektryczne

 


„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 

Rozpoczęliśmy realizację projektu „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”. Jest to projekt inwestycyjny realizowany wspólnie przez 8 instytucji partnerskich: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (partner wiodący projektu), Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, Gminę Dobczyce oraz Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Głównym celem projektu jest zachowanie zabytków architektury drewnianej (w tym sakralnej) poprzez zapewnienie ochrony i opieki konserwatorskiej, zabezpieczenie przed pożarem i klęskami żywiołowymi. Modernizacja skansenów, która obejmie nie tylko ich renowację i wprowadzenie nowych elementów, ale także rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej i działań promocyjnych, pozwoli na szersze udostępnianie zabytków zwiedzającym i wzmocni pozycję muzeów na wolnym powietrzu jako nowoczesnych instytucji kultury.

Planowane efekty

Projekt zakłada zmodernizowanie 87 zabytków nieruchomych, 10 wystaw stałych oraz przystosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 81 obiektów zostanie zabezpieczonych przed kradzieżą i zniszczeniem.  W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, który wpłynie na zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historią tych miejsc oraz zwiększenie liczby odwiedzających skanseny (zwiększenie frekwencji o 32 000 osób). Zakłada się, że liczba osób korzystających z obiektów obgiętych wsparciem w 2019 roku wyniesie 230 395. W okresie trwałości powstaną także nowe miejsca pracy: łącznie 5.

Wartość projektu

Całkowita wartość: 13 608 004,62 zł. w tym:

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 9 119 674,31 zł.

Budżet JST i inne krajowe środki publiczne: 4 488 330,31 zł.

 

­­­­Informacje o podejrzeniu nieprawidłowości lub nadużyć finansowych, dotyczących projektów finansowanych ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, można zgłaszać do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rozwoju poprzez e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl
lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej ma przyjemność poinformować, iż w dniu 15 lutego br. Pan Premier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o dofinansowaniu 13 projektów złożonych do II konkursu w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jednym z projektów jest przedsięwzięcie pn. „SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”, którego jednym z partnerów jest Skansen w Sidzinie-MKL.

SKANSENOVA to cykl zadań inwestycyjnych, które realizowane są wspólnie przez 8 partnerów projektu:

– Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – partner wiodący projektu

– Muzeum Okręgowe w Tarnowie

– Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

– Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i zamek Lipowiec

– Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

– Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej

– Skansen Drewnianego Budownictwa Ludowego – część Muzeum Regionalnego PTTK w Dobczycach,

– Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

Projekt zakłada uzyskanie następujących rezultatów:

– 104 – liczba zabytkowych obiektów kubaturowych  w stosunku do których nastąpi przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, w tym 4 translokowane,

– 80 – liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

– 8 – liczba zmodernizowanych wystaw stałych,

– 32 000 – wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w muzeach.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 13,6 mln zł, kwota dofinansowania z EFRR: 9.119.674,31 zł

W odniesieniu do Skansenu w Sidzinie-MKL przeprowadzone zostaną inwestycje:

– prace remontowo-konserwatorskie (wymiana pokryć dachowych na dwóch obiektach, impregnacja i konserwacja jednego obiektu, wymiana okien w jednym obiekcie, wypełnienie i pomalowanie szpar w jednym obiekcie, itp.),

– budowa systemu SSWiN (system alarmowy) oraz systemu CCTV (system monitoringu wizyjnego),

– zakup wyposażenia multimedialnego, dzięki któremu przestrzeń skansenowska zostanie zaaranżowana pod kątem:

  • stworzenia multimedialnego muzeum historii regionu (w Chałupie Anny Kozioł),
  • stworzenia i przedstawienia za pomocą multimediów codziennego życia w gospodarstwie na przełomie XVIII-XIX wieku (w Chałupie Banasika),
  • wykorzystania nowoczesnej techniki wizualizacji do przedstawienia procesu obróbki lnu – dawnego zajęcia mieszkańców od XV-XX wieku (w Chałupie Wójta Maja).

Przy wsparciu Małopolskiego Instytutu Kultury partnerzy projektu stworzyli zintegrowany program kulturalno-edukacyjny oraz wspólną ofertę (program znaczkowy, konferencje i seminaria, edukacyjna książeczka dla dzieci, cykl zajęć „w szkole dawnych zawodów”, czasowe wystawy objazdowe, cykl atrakcyjnych imprez kulturalnych, aplikacja mobilna dot. zwiedzania obiektów, pokazy i warsztaty etno-dizajn, warsztaty live action role-playing w strefach etno, imprezy z udziałem grup rekonstrukcji historycznej). Działania te połączą muzea długoterminową więzią współpracy.

Otrzymane wsparcie jest wynikiem wielomiesięcznej pracy, która rozpoczęła się w listopadzie 2015r. Przez cały rok 2016 trwały zintensyfikowane prace nad zgromadzeniem, opracowaniem i dostosowaniem niezbędnej, bardzo rozbudowanej dokumentacji projektowej, często wiążące się z udziałem w konsultacjach. Każdy z partnerów przygotowywał stosowny zestaw dokumentów (m.in. program konserwatorski, analizy rynku, dokumentację przetargową, preliminarze kosztów i harmonogramy). Konieczne było również uzyskanie stosownych zezwoleń m.in. z wydziału budownictwa i architektury Starostwa Suskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dnia 7 października 2016r. złożono całościowy wniosek wraz z dokumentacją do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach ubiegania się o pomoc ze środków POiŚ.

W styczniu 2017r., po ocenie merytorycznej I stopnia złożono uzupełnienia do wniosku dotyczące wpływu projektu na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu – poprawki były nieznaczne.

Tym bardziej cieszymy się, że nasza praca przyniosła zakładany efekt. Inwestycje są wielką szansą dla naszego Skansenu, jako że z jednej strony pomogą zabezpieczyć dziedzictwo, którego dziedzicami wszyscy jesteśmy, a z drugiej strony pozwolą stworzyć unikatową w naszym regionie ofertę dla odwiedzających w postaci multimedialnego muzeum. Realizacja projektu SKANSENOVA niesie za sobą szereg korzyści, nie tylko dla Skansenu ale i dla całej naszej społeczności gminnej.