skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK Z OSTATNIEGO NIESZPORU

REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY I ZGODNY Z TRADYCJĄ „WIANEK Z OSTATNIEGO NIESZPORU” 1. Organizatorem konkursu jest Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. 2. Konkurs stwarza możliwości upowszechniania tradycji, kultury i jest skierowany DO DZIECI I MŁODZIEŻY. 3. NIE MA MOŻLIWOŚCI ZGŁOSZENIA DO KONKURSU WIANKÓW WYKONANYCH PRZEZ GRUPY. 4. Konkurs jest żywą prezentacją kultu robienia wianka oraz wiary w jego przeznaczenie. 5. Kategorie oceny : – wianki powinny zawierać elementy tradycyjne: zioła, kwiaty, wiosenne rośliny itp. (bez sztucznych i suszonych elementów), – w wiankach nie powinno być roślin chronionych, – wianki oraz wszystkie ich elementy powinny być wykonane z należytą starannością, oceniane będzie zdobnictwo, forma, inwencja artystyczna i pomysłowość, – wianek według tradycji powinien mieć do 30 cm średnicy. 6. W konkursie może zostać zaprezentowany wianek wykonany ręcznie przez INDYWIDUALNĄ osobę, 7. Wianki biorące udział w konkursie należy dostarczyć do Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej dnia 23 czerwca 2022r. po nieszporach tj. po Mszy Świętej wieczornej kończącej Oktawę Bożego Ciała. 8. Rozstrzygnięcie konkursu oraz odbiór nagród odbędzie się 24 czerwca 2022r. (piątek) od godz. 12:00 w Skansenie. 9. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody. 10. Biorąc udział w konkursie oświadczasz, że zapoznałeś się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowe informacje: Tel.501 597 208, e-mail : skansensidzina@interia.pl KLAUZULA INFORMACYJNA: Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej reprezentowany przez Dyrektora, 34-236 Sidzina BN, adres e-mail: skansensidzina@interia.pl; II. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w formie korespondencji pocztowej adresowanej do IOD na adres: 34-236 Sidzina BN. lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: skansensidzina@interia.pl; III. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym prowadzenia rejestru uczestników warsztatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; IV. dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym organom i podmiotom wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w RODO, w tym zasady rzetelności, integralności oraz poufności; V. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt. III, jednakże nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji i przyjętej instrukcji kancelaryjnej; VI. na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora: 1) dostępu do danych osobowych; 2) ich sprostowania; 3) usunięcia; 4) ograniczenia przetwarzania; 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 6) przenoszenia danych; 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna Pan/Pani, iż przepisy RODO zostały naruszone; VII. podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich niepodanie skutkuje niemożnością realizacji zadań, o których mowa w pkt. III; VIII. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.