skansensidzina@bystra-sidzina.pl

BIP

501 597 208

Projekt „Skansenova – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Instytucja Kultury
Gminy Bystra-Sidzina

Statut

SKANSEN W SIDZINIE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

 I. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

                                                           §1

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, zwane dalej „Skansenem”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.),

5) umowy zawartej w dniu 08 grudnia 2008 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim

a Gminą Bystra-Sidzina dotyczącej przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą:

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej,

6) niniejszego statutu.

                                                           §2

1. Skansen jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Bystra-Sidzina.

2. Skansen zostanie wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina

i z tą chwilą uzyskuje osobowość prawną.

                                                           §3

1. Siedzibą Skansenu jest Sidzina.

2. Skansen działa na obszarze regionów należących etnograficznie do Kliszczaków i Babiogórców.

 II. ZAKRES DZIAŁANIA

                                                           §4

Celem Skansenu jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie

i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, etnografii, sztuki ludowej, architektury

i budownictwa ludowego, w szczególności z obszaru należącego do Kliszczaków

i Babiogórców, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

                                                           §5

Skansen realizuje swoje cele statutowe określone w §4 w szczególności poprzez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych z zakresu działalności Skansenu;

2) przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie

w sposób dostępny dla badań naukowych;

3) ewidencjonowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

5) systematyczne uzupełnianie zbiorów;

6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend;

7) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

8) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

9) organizowanie wystaw stałych i czasowych;

10) organizowanie warsztatów sztuki ludowej;

11) prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Skansenu;

12) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;

13) prowadzenie specjalistycznej biblioteki oraz archiwum;

14) publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów,

przewodników wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności;

15) współpracę z muzeami i innymi instytucjami kultury, organami ochrony zabytków,

ośrodkami badawczymi i organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania oraz mediami.

 

III. RODZAJ I ZAKRES GROMADZONYCH ZBIORÓW

                                                           §6

Skansen gromadzi zbiory w szczególności z zakresu:

1) architektury i budownictwa ludowego – zbiory obejmujące obiekty architektury

murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego;

2) etnografii – zbiory obejmujące elementy kultury materialnej grupy etnograficznej

zamieszkałej w przeszłości i obecnie na terenie Sidziny;

3) sztuki – zbiory malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i sztuki uŜytkowej, które

uzupełniają istniejące kolekcje wiodące: dawnej sztuki ludowej, sztuki sakralnej, sztuki dworskiej,

sztuki ludowej i nieprofesjonalnej oraz malarstwa na szkle;

4) historii – zbiory obejmujące materialne i duchowe ślady działalności człowieka,

w szczególności przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami Sidziny,

w tym m. in. dokumenty, druki, fotografie, mapy, pieczęcie itp.;

5) zbiory biblioteczne – obejmujące księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

 IV. NADZÓR I ZARZĄDZANIE SKANSENEM

                                                           §7

Organizację wewnętrzną Skansenu, w tym zakres zadań samodzielnych stanowisk pracy,

określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Skansenu

z zastrzeżeniem postanowień art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r.

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

                                                           § 8

Ogólny nadzór nad Skansenem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

a bezpośredni – Wójt Gminy Bystra-Sidzina.

                                                           §9

1. Przy Skansenie działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Gminy.

2. Rada Skansenu działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Skansenu liczy od 5 do 7 osób powoływanych przez Radę Gminy Bystra-Sidzina.

                                                           §10

1. Skansenem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bystra-Sidzina

w trybie i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Skansenu, czuwa nad mieniem Skansenu

i jest za nie odpowiedzialny.

3. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej, a szczególnie

kierowanie całokształtem pracy Skansenu i zarządzanie nim,

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Skansenu,

3) reprezentowanie Skansenu na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych

i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę wobec zatrudnionych

w Skansenie pracowników, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, ustalanie zakresu obowiązków.

VI. KOLEGIA DORADCZE

                                                           §11

1. W Skansenie mogą działać kolegia doradcze, zwane dalej kolegiami, które są ciałami

doradczymi dyrektora w zakresie działalności Skansenu.

2. Kolegia tworzy dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy

zatrudnionych w nim muzealników.

3. W skład kolegiów wchodzą osoby powołane przez dyrektora spośród pracowników

merytorycznych Skansenu lub spoza ich grona.

4. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów,

przy obecności nie mniej niż połowy członków kolegium.

5. Kolegia działają na podstawie opracowanych przez siebie i zatwierdzonych przez

dyrektora Skansenu regulaminów.

6. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Skansen.

 VII. MAJĄTEK I FINANSE SKANSENU

                                                           §12

1. Skansen prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Działalność Skansenu finansowana jest z budżetu Gminy Bystra-Sidzina, dochodów

własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki finansowej Skansenu jest roczny plan działalności zaopiniowany

przez Radę Muzeum, zatwierdzony przez dyrektora Skansenu, z zachowaniem

wysokości dotacji z budżetu Gminy Bystra-Sidzina.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Skansenu zatwierdza Rada Gminy Bystra-Sidzina.

                                                           §13

1. Skansen może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą.

2. Dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone

wyłącznie na finansowanie działalności Skansenu.

                                                           §14

Do składania w imieniu Skansenu oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych

i majątkowych uprawniony jest dyrektor Skansenu lub osoba przez niego upoważniona.

 

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

                                                           §15

Połączenia, podziału lub likwidacji Skansenu może dokonać Rada Gminy Bystra-Sidzina

na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

                                                           §16

Zmiany w Statucie Skansenu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

                                                           §17

Przejęcie majątku muzeum nastąpi na zasadach określonych umową z dnia 8 grudnia

2008 r. zawartą w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Bystra-Sidzina

dotyczącą przekazania samorządowej instytucji kultury pod nazwą:

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej do prowadzenia Gminie Bystra – Sidzina.

 

S-MKL 181111